Πυροπροστασία

Τα κτήρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα.

Οριακό σημείο για τη διάκρισή τους αυτή, θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.∆. 71/1988 (Α' 32) "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων".

Υφιστάμενα κτήρια θεωρούνται εκείνα που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προναφερόμενου Προεδρικού ∆/τος, ενώ νέα θεωρούνται τα κτήρια που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/1988.

Ο όρος «πυρασφάλεια» ήταν συνώνυμο της έκφρασης «ασφάλεια έναντι πυρός», γιατί αυτό επέβαλε (και δικαιολογεί) η αυστηρή πειθαρχία στη «στενή» έννοια των λέξεων: πυρ και ασφάλεια, από τις οποίες προέρχεται.

 Με τη διαχρονική εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνικής αποκτήθηκε η πεποίθηση ότι η «ασφάλεια έναντι πυρός» αποτελεί το σκοπό της πυρασφάλειας — πεποίθηση που, κατά κοινή παραδοχή, είναι σωστή.

 Τόσο η πυρασφάλεια, όσο και η πυροπροστασία εμπλέκονται στο γενικότερο προβληματισμό του ανθρώπου για λήψη σωστών αποφάσεων. Για τις αναγκαίες δράσεις (νοητικές κ.λπ.) είναι απαραίτητη η γνώση της φύσης της φωτιάς γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμο να επακολουθήσει του διαχωρισμού: πυρασφάλειας πυροπροστασίας, ανασκόπηση των απόψεων που επικρατούν για τις κατηγορίες πυρκαγιάς σύμφωνα με τη φύση του καύσιμου.

Η εξέταση αυτή των πυρκαγιών γίνεται

 •  με κριτήρια που επεκτείνονται στον τεχνολογικό χώρο
 •  για διδακτικούς σκοπούς και
 •  με αναφορά στην τυποποίηση που ισχύει στη χώρα μας.

Η υιοθέτηση της πιο πάνω τακτικής είναι συνέπεια της πρόθεσης να υπάρχει μία εύκολη πηγή άντλησης πληροφοριών για όσους μελετούν την ορθολογική λειτουργία των συστημάτων πυρασφάλειας σε τεχνολογικά, εκπαιδευτικά ή νομοθετικά πλαίσια, δεδομένου ότι η ρίζα των παραγόντων που είναι υπεύθυνοι τέτοιας λειτουργίας βρίσκεται στο είδος της πυρκαγιάς.

Παθητική και Ενεργητική Πυροπροστασία

Η πυροπροστασία των κτηρίων χωρίζεται σε δύο επιμέρους τομείς:

 • στην παθητική πυροπροστασία, που εξασφαλίζει την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτήριο αλλά και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή κτήρια
 • στην ενεργητική πυροπροστασία, που αφορά τα μέσα που εγκαθίστανται σε ένα κτήριο και βοηθούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή/ και στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.  


Εκτός από την καταστολή των πυρκαγιών, δίνεται ιδιαίτερη σημασία και στην αντιμετώπιση με προληπτικά μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας ανάλογα με τη χρήση ενός κτηρίου.


Τέλος, τα κτήρια ταξινομούνται, ανάλογα με τη χρήση τους, στις παρακάτω κατηγορίες: Κατοικίες, Ξενοδοχεία, Κτήρια εκπαίδευσης, Γραφεία, Καταστήματα, Χώροι συνάθροισης κοινού, Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες, Αποθήκες, Κτήρια υγείας και πρόνοιας, Κτήρια σωφρονισμού, Χώροι στάθμευσης οχημάτων και Πρατηρίων υγρών καυσίμων. 

Τα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να διαθέτουν τα κτήρια είναι:

 • Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο όπου προβλέπεται καθώς και στα κτήρια με ύψος μεγαλύτερο από 28 μέτρα.
 • Αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος όπου απαιτείται για κάθε κτήριο ανάλογα με τη χρήση του.
 • Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης στους επικίνδυνους χώρους και όπου απαιτείται για κάθε κτήριο ανάλογα με τη χρήση του.
 • Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ή τοπικής εφαρμογής όπου απαιτείται.
 • Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων όπου απαιτείται για κάθε κτήριο ανάλογα με τη χρήση του.
 • Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς όπου απαιτείται.
 • Φορητοί πυροσβεστήρες (Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, διοξειδίου του άνθρακα κ.λ.π).
 • Βοηθητικά εργαλεία και μέσα.
 • Συγκρότηση ομάδων πυροπροστασίας.