Οικοδομικές Άδειες

Το τμήμα μελετών μας αναλαμβάνει την έκδοση κάθε μορφής οικοδομικής άδειας.

 • Άδεια Μικρής Κλίμακας (με ανώτατο όριο προυπολογισμού 25.000 €),
 • Άδεια δόμησης 
 • Έγκριση δόμησης.

Άδεια δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:

 •  ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτηρίων,
 • κατεδάφιση κατασκευών με εξαιρέσεις συγκεκριμένων περιπτώσεων,
 • εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση,
 •  κατασκευή πισίνας,
 • αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους,
 • κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας,
 • κατασκευή υπόγειων δεξαμενών,
 • εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων,
 • εργασίες , προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ,
 • νομιμοποίηση κάθε εκτελεσμένης εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. 

Αναλαμβάνουμε:

 • την συλλογή όλων των εγκρίσεων (όπως π.χ. δασική υπηρεσία, αρχαιολογική υπηρεσία, συμβούλιο αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.),
 • την σύνταξη όλων των μελετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του φακέλου της έκδοσης οικοδομικής άδειας, καθώς και
 • την διαδικασία έκδοσης αυτής στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης.