Μελέτη Κ.ΕΝ.Α.Κ. – Ενεργειακή Αναβάθμιση

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης είναι η μελέτη που αναλύει και αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου (σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)).  Για την έκδοση οικοδομικής άδειας, νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου, με συνολική επιφάνεια άνω των 50 m², απαιτείται εκπόνηση και υποβολή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Αποτελεί απαραίτητη μελέτη για την έκδοση οικοδομικής άδειας και αντικαθιστά αυτή της θερμομόνωσης, όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία κάθε κτήριο πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις ενεργειακής απόδοσης. Οι προϋποθέσεις, ως προς τον σχεδιασμό του κτηρίου, αφορούν:

  • τα θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά των στοιχείων του κελύφους και
  • τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, αερισμός, φωτισμός, ζεστό νερό χρήσης).

Τα στοιχεία σχεδιασμού εισάγονται σε ειδικό λογισμικό ενεργειακής ανάλυσης και υπολογίζεται η τελική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Το κτήριο αφού συγκριθεί με ένα κτήριο αναφοράς με όμοια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία, η οποία θα επιβεβαιωθεί με την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού (ΠΕΑ).

Η Ενεργειακή Μελέτη για επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Σχολεία, Γραφεία, Ιατρικά κέντρα, κλπ) είναι μια σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει,

  • Καταγραφή όλων των ενεργειακών καταναλώσεων του κτηρίου όπως ψύξη, θέρμανση, ΖΝΧ, φωτισμός, μοτέρ, κλπ.
  • Καταχώρηση και αξιολόγηση με βάση το καύσιμο και τον χώρο
  • Οικονομοτεχνική αξιολόγηση της υπάρχουσας ενεργειακής κατάστασης του κτηρίου ανά χώρο και καύσιμο
  • Ενεργειακή προσομοίωση (simulation) βάσει ενεργειακού μοντέλου-στόχου
  • Προτάσεις εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου συνοδευόμενη από οικονομοτεχνικά κριτήρια.